ค่าย B.B. นานาชาติ ทามาเส็ก (ครั้งที่ 4) ณ ประเทศสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2548

จุดประสงค์ในการเข้าร่วมค่าย
        
   1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกยุวชาตรีจากประเทศต่าง ๆ
            2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกยุวชาตรีจากต่างประเทศ
            3. เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำกิจกรรมปีนป่ายด้วยเชือก
(Ropes Course)
            4. เพื่อแนะนำตนเองให้เป็นที่รู้จักกับสมาชิกยุวชาตรีจากต่างประเทศ
            5. เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุวชาตรีประเทศไทย

สถานที่
           
Kranji Logistic Camp, Singapore.

ประมวลภาพถ่ายที่น่าสนใจ

1 | 2
เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ Bonatic Garden ค่ายเทมาเส็ก Chinese Garden
1 | 2  
Kranji Camp ฐานปีนป่าย และโจมตี ศูนย์วิทยาศาสตร์  

จำนวนนักเรียนและครูจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่เข้าร่วม
           
1. อาจารย์วิไลวรรณ ส่วนบุญ
            2. ด.ช.พริทธิ์      พยุงเวช            ชั้น ป.5/4
            3. ด.ช.พัชระ      ฉัตรรุ่งเรืองชัย    ชั้น ป.5/7
            4. ด.ช.อัฑฒ์       วรรณไพฑูรย์ศรี  ชั้น ป.6/2
            5. ด.ช.ภัสรพี      อินทรเชษฐ์         ชั้น ป.6/5