โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ก่อตั้งโดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน คณะเพรสไบรทีเรียน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2395 (ค.ศ.1852) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ เป็นโรงเรียนราษฎร์แห่งแรกในประเทศไทย ที่มุ่งอบรมสั่งสอนให้เยาวชนไทยมีความรู้ความสามารถ สมบูรณ์ด้วยร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม โดยพื้นฐานจากความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า การดนตรีกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจึงกำเนิดขึ้น พร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียน เพื่อขับร้องและบรรเลงดนตรีเพลงนมัสการพระเจ้า (Hymn) ซึ่งต่อมาใช้ชื่อคณะนักร้องประสานเสียงว่า BCC GLEE CLUB และมีการพัฒนาดนตรีประเภทต่าง ๆ ตามมา โดยมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

คณะนักร้องประสานเสียง เริ่มต้นใช้ชื่อว่า BCC GLEE CLUB ปี ค.ศ. 1963 อาจารย์ ROBERT COLLINS ได้พัฒนา BCC GLEE CLUB ให้เป็นระบบมากขึ้น และได้ยกระดับการสอนคณะนักร้องให้ได้มาตรฐาน โดยฝึกสอนตามหลักวิชาการสากล ทำให้ BCC GLEE CLUB มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไป กิจกรรมของวงขับร้องประสานเสียงได้ดำเนินเรื่อยมา มีผู้ฝึกสอนหลายท่าน อาทิ อาจารย์บุญส่ง แดงเรือน อาจารย์ภักดี วัฒนจันทรกุล อาจารย์ไววิทย์ สุริยะคำ อาจารย์วิศรุต จินดารัตน์ และอาจารย์ณัฐ ยนตรรักษ์

ในปี ค.ศ. 1988 คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุน BCC GLEE CLUB มากขึ้น ในช่วงนี้คณะนักร้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจึงใช้ชื่อว่า BCC BOYS' CHOIR โดยอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ ดร.จารีต องคะสุวรรณ ฝึกสอนโดยอาจารย์ประทิน แสงสว่าง และอาจารย์บุษบา ศุกระศร โดยมีอาจารย์เจน สุกจงชัยพฤกษ์ เป็นผู้อำนวยเพลง

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนได้พิจารณาให้คณะนักร้องประสานเสียงมาอยู่ในการดำเนินงานของฝ่ายศาสนกิจ เนื่องจากปัจจุบันดนตรีและการร้องเพลงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น โดยเชิญอาจารย์สถิต สุกจงชัยพฤกษ์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและอำนวยเพลงร่วมกับอาจารย์เจน สุกจงชัยพฤกษ์ มีอาจารย์วิภาภรณ์ (จิตรุ่งเรืองนิจ) สุกจงชัยพฤกษ์ เป็นผู้ประสานงานและเล่นเปียโน

คณะนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้ผลิตศิลปินที่มีชื่อเสียงและได้ทำประโยชน์กับสังคม อาทิ ชลิต เฟื่องอารมณ์  ณัฐ ยนตรรักษ์  ปรีชา สุทธิคำ และตระการ พันธุม-เลิศรุจี เป็นต้น

ปัจจุบันนี้ผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้รับเชิญให้ร่วมแสดงในโอกาสสำคัญ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ ได้รับเชิญร่วมขับร้องประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ร่วมถวายชัยบรมราชินีนารถเนื่องในวโรกาสครบ 5 รอบ ขับร้องถวายสมเด็จพระจักรพรรดิ์ และสมเด็จพระจักพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน ร่วมขับร้องในโครงการบีซีซี เพื่อสายใจไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขับร้องในงาน "สันติภาพ มิตรภาพ เพื่อวันพรุ่งนี้" ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมแสดงคอนเสิร์ต ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฮังการี และออสเตรเลีย ฯลฯ