พระธรรม พงศาวดาร ฉบับที่ 1

บทที่ 16:8-36  เพลงสดุดีโมทนาของกษัตริย์ดาวิด

                จงขอบคุณพระเจ้าของเราเถิด                           ประกาศเทิดพระเกียรติงามความยิ่งใหญ่

แก่ชาติมวลจงแถลงให้แจ้งใจ                                           ธ ทรงทำฉันใดบ้างทุกอย่างครัน

จงร้องเพลงสรรเสริญองค์ทรงเดชา                                พรรณนาทุกสิ่งไปให้คงมั่น

กล่าวถึงราชกิจอัศจรรย์                                                      ที่ทรงธรรม์กระทำแท้แก่พวกเขา

จงชื่นชมยินดีที่เราเป็น                                                       ประดุจเช่นประชากรของพระเจ้า

มวลชนที่นมัสการมานานเนา                                           ให้รับเอาสุขรื่นชื่นยินดี

จงทูลขอพระองค์ทรงโอบเอื้อ                                          ความช่วยเหลือมาให้ได้เต็มที่

พงศ์พันธุ์ของยาโคบผู้อยู่รับใช้                                        อัสราเอลไท้เลือกมาศรัทธาหวัง

พระเจ้าทรงดำรัสตรัสบัญชา                                             ชนทั่วหล้าจงฟังแจ้งประสงค์

พันธสัญอย่าลืมคำจำมั่นคง                                                จะยืนยงคงมั่นนิรันดร

พันธสัญทำไว้กับอับราฮัม                                                 เผยพจน์พร่ำ อิสอัค ไว้ในกาลก่อน

ยืนยันกับยาโคบแท้อย่างแน่นอน                                    ไม่ถ่ายถอนตลอดไปไท้สัญญา

เรายกแดน คานาอัน ปันให้เจ้า                                       จับจองเข้าเป็นของปองรักษา

ประชาไท้มีน้อยนักประจักษ์ตา                                        ให้คานาอันแผกแปลกหน้าครัน

พวกของเขาพเนจรร่อนแร่ไป                                           สู่ถิ่นไกลต่างประเทศเขตแดนนั่น

จากแคว้นหนึ่งถึงอีกแห่งต่างแหล่งกัน                          วนเวียนผันท่องไปไม่หวั่นเกรง

แต่พระเจ้าไม่ยอมให้ใครกดขี่                                           ทำย่ำยีบีฑามาข่มเหง

ป้องเขาไว้ให้มั่นคงด้วยองค์เอง                                       ธ ทรงเปล่งเสียงเตือนมาราชามวล

อย่าทำร้ายผู้เผยพระวจนะเราได้สรร                             เลือกเขานั้นอย่างดีดูถี่ถ้วน

ผู้ประกาศพระวาจาอย่ารบกวน                                        ไม่สมควรแตะต้องปองทำลาย

ทั่วพิภพจงบรรเลงเพลงไพเราะ                                       ฟังเสนาะเสียงก้องร้องถวาย

ประกาศข่าวดีทุกวันหมั่นกระจาย                                    พระเจ้าหมายช่วยเราเฝ้าคุ้มครอง

ประกาศพระสิริองค์ทรงเป็นเจ้า                                      ให้ปวงเหล่าประชาราษฎร์ชาติทั้งผอง

ควรยิ่งใหญ่ได้กอปรกรรมตามทำนอง                            แด่ชนของชาตินานาในสากล

                ธ ยิ่งใหญ่ควรสรรเสริญเยินยอยศ                    เกียรติปรากฏสำแดงทุกแห่งหน

ควรยกย่องซ้องบูชาองค์เบื้องบน                                     เทิดทูนทันมากกว่าพระทั่วไป

พระชาติอื่นดื่นไปไม่เที่ยงแท้                                           ล้วนเป็นแต่รูปเคารพมานบไหว้

แต่พระเจ้าทรงฤทธิ์ศักดิ์สิทธิไซร้                                    เกริกเกียรติไกรทรงสร้างสรรค์สวรรค์นา

เกียรติและเดชสูงส่งทรงฤทธี                                           มีอยู่ที่พระเป็นเจ้าของเหล่าข้า

ฤทธาและความชื่นบานซ่านปรีดา                                   ทรงคุณค่าเต็มวิหารสถานครัน

ชนชาวโลกทั่วกันจงสรรเสริญ                                         ทูนเทิดเทินพระเป็นเจ้าของเรามั่น

สรรเสริญพระสิริไท้พร้อมใจกัน                                     เดชาอันยิ่งใหญ่ในพระองค์

จงสรรเสริญพระนามองค์ทรงศักดา                                เครื่องบูชาสู่วิหารอันสูงส่ง

กราบลงเบื้องพระพักตร์ผ่องของพระองค์                     เสด็จลงปรากฏฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จริง

ทั่วพิภพตัวสั่นเทาเฝ้าเบื้องพักตร์                                     โลกตั้งหลักเที่ยงตรงมั่นคงยิ่ง

ไม่มีใครขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวติง                                   มันหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่มีแรง

พิภพโลกจงปรีดิ์เปรมเกษมสันต์                                      ท้องฟ้านั้นสว่างกระจ่างแสง

บอกชาติมวลถ้วนไปใฝ่สำแดง                                         จงชี้แจงไท้เป็นราชกษัตรา

ให้ทะเลคำรนวนกึกก้อง                                                    สัตว์ทั้งผองในนั้นเหลิงโลดเริงร่า

ให้ทุกสิ่งทั่วไปในทุ่งนา                                                    แสนหรรษาสดใสได้ชื่นชม

ต้นไม้ป่าสดุดีเปรมปรีดิ์นัก                                                ต่อพระพักตร์องค์ไท้ใจสุขสม

เมื่อพระองค์เสด็จมาน่าชื่นชม                                          รื่นอารมณ์ทรงครองหล้าป้องธานินทร์

จงขอบคุณพระเป็นเจ้าของเรานี้                                      ธ ทรงดีต่อเราอยู่มิรู้สิ้น

ทรงรักเราเสมอเป็นอาจิณ                                                  จอมบดินทร์เมตตาทั่วชั่วนิรันดร์

จงทูลว่า ขอโปรดด้วยช่วยให้รอด                                  โปรดให้ปลอดชาติทั้งหลายหมายห้ำหั่น

เพื่อเราขอบคุณท่านสรรเสริญครัน                                  พระนามอันศักดิ์สิทธิ์อิทธิไกร

จงสรรเสริญไท้เดชาอิสราเอล                                          ไม่มีเว้นตลอดครันหมั่นนบไหว้

คนทั้งปวงร้องรับประทับใจ                                              สรรเสริญไท้ อาเมน สดุดี