พระธรรม ดาเนียล

บทที่ 2:20-23

                ดาเนียลสรรเสริญพระเจ้าแห่งสวรรค์ว่า

                ขอสรรเสริญนามพระเจ้าตลอดกาล  ปรีชาญาณทรงอำนาจยิ่งนักหนา

ทรงควบคุมฤดูกาลวารเวลา                               กษัตราทรงตั้งใหม่ให้ถอดลง

                พระประทานสติสรรค์ปัญญาไว้      ความเข้าใจให้มนุษย์สมประสงค์

ทรงสำแดงเรื่องลึกซึ้งดังจำนง                         เรื่องลับทรงบอกมนุษย์มิหยุดยั้ง

                ทรงทราบว่ามีอะไรในความมืด        เยียบเย็นชืดซ่อนซุ่มคุมข้างหลัง

แสงสว่างพราวพรายฉายประดัง                      รังสีพรั่งล้อมองค์พระทรงชัย

                ข้าพระองค์สรรเสริญและยกย่อง     พระเจ้าของบรรพบุรุษพิสุทธิ์ใส

พระประทานปัญญาปรีชาไว                            กำลังให้มหาศาลบันดาลมา

                พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐาน           ที่ทูลขานร่ำร้องของตัวข้า

ให้ข้ารู้วิธีการพูดจา                                             กับราชากราบทูลว่าอย่างไร

 

บทที่ 4:3

                มหัศจรรย์ยิ่งใหญ่เกินใดเท่า             ที่พระเจ้าทรงสำแดงแจ้งเรานั่น

ทรงฤทธิ์ล้ำอำนาจอัศจรรย์                                ทุกสิ่งสรรพ์พระองค์ทรงกระทำ

                พระเจ้าเป็นราชันนิรันดร์กาล          ยั่งยืนนานเกรียงไกรใดเกินก้ำ

ทรงครอบครองทุกยุคสุขใจจำ                          เป็นผู้นำทุกสมัยให้เดินตาม

ข้อ 34-35

เนบูคัดเนสซาร์สรรเสริญพระเจ้า

                “เมื่อครบกำหนด ข้าพเจ้าเนบูคัดเนสซาร์ เงยหน้าขึ้นดูท้องฟ้า สติสัมปชัญญะของข้าฯ ก็กลับคืนมา ข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้าผู้สูงสุด เทิดพระเกียรติและพระสิริแด่พระองค์ผู้ทรงพระชนม์ตลอดกาล

                พระองค์จะปกครองชั้วกัลป์กัน        พิทักษ์รับปกป้องครองบรรสาน

อาณาจักรของพระองค์คงเนานาน                  ตลอดกาลยั่งยืนอยู่คู่โลกา

                พระองค์ทอดพระเนตรดูหมู่มนุษย์  แลประดุจสิ่งสลายไร้คุณค่า

ทูตสวรรค์ในสวรรค์สรงชั้นฟ้า                        ชนนานาในโลกไซร้อยู่ใต้องค์

                ทุกสิ่งล้วนอยู่ใต้การปกครอง            เจ้าทั้งผองอย่าขัดพระประสงค์

อย่าซักไซ้ข้อความถามพระองค์                        ว่าจะทรงทำสิ่งใดที่ไหนกัน