พระธรรม ปัญญาจารย์

บทที่ 3 มีวาระสำหรับทุกสิ่ง (ข้อที่ ๑ ๘)

                ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้                     เป็นไปตามวาระที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้

ทรงกำหนดชาติไว้ให้ประชา                           ตั้งเวลามรณะกะการถ้วน

การเพาะปลูกกำหนดหมดทั้งมวล                    เวลาควรถอนทิ้งไปไท้จัดการ

มีเวลาสำหรับฆ่า รักษาส่ง                                  วาระรื้อลงเวลาสร้างว่างรากฐาน

ทรงกำหนดยามทุกข์และสุขมาน                     ไว้ทุกข์วารมีบันเทิงเริงระบำ

ยามฝากรักและไม่ฝากรักจากจิต                       ยามจุมพิต และไม่จูบลูบเพรื่อพร่ำ

กำหนดให้พบพานการสูญซ้ำ                           สะสมทำ โยนทิ้งนี้มีเวลา

วาระฉีกทิ้ง และซ่อมใหม่ไว้ด้วยกัน                วารนิ่งงัน เอ่ยคำ พูดพร่ำว่า

มียามรัก ยามชังทั้งสองเรา                                 สงครามมาสงบตามทุกยามไป