Climb that mountain
contact us home

ค่ายนักเรียนคริสเตียนกลุ่มนครหลวง 6 สถาบัน  [14 - 16 ต.ค. 09]   New!!

ณ บ้านพักปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

... more


ค่ายผู้นำยุวชาตรี  [19 - 22 ต.ค. 09]   New!!

ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

... more


ค่ายนักร้องประสานเสียง [04 - 06 ต.ค. 2007]

ณ บ้านหาดฤทัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

... more


ค่ายผูกมิตร [25-26 ก.ย. 2009]

ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

... more


ค่ายรีทรีตครูคริสเตียน  และครูใหม่

ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

... more


ค่าย Mission Trip  

ณ โรงเรียนบ้านหนองคอก จ.ฉะเชิงเทรา

... more


ค่ายชุมนุมประมวญมิตรคริสเตียน [20 - 24 พ.ค. 09] 

ณ บ้านพักหาดหฤทัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

... more