About Us   |   Gallery   |   Evaluate   |  Home   |   Contacts

1. แผนงาน        นักร้องประสานเสียง
2. โครงการ        ค่ายนักร้องประสานเสียง "สายสัมพันธ์บนเส้นเสียง"
3. หลักการและเหตุผล
            เนื่องด้วยคณะนักร้องประสานเสียงอันประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้เวลาฝึกซ้อมช่วงพักกลางวันของแต่ละช่วงชั้นซึ่งเป็นเวลาที่แตกต่างกัน ทำให้ขาดสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และขาดการฝึกฝนระเบียบวินัยเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากเวลาอันจำกัดของแต่ละวันเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำกิจกรรมเสริมสร้างได้
            ดังนั้นโครงการค่ายนักร้องประสานเสียงจึงเกิดขึ้นเพื่อใช้เวลาทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และฝึกฝนระเบียบวินัย รวมทั้งพัฒนาทักษะความสามารถในการขับร้องตลอดจนการแสดงประกอบการขับร้องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการแสดงและการแข่งขันทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา

4. วัตถุประสงค์
            4.1 เพื่อเตรียมการแสดงในงานคอนเสิร์ต และการแข่งขัน
            4.2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ในคณะนักร้องประสานเสียง
            4.3 เพื่อฝึกฝนความมีระเบียบวินัยให้กับสมาชิกนักร้องประสานเสียง

5. เป้าหมาย
            5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
                    สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียง จำนวน 60 คน
                    - นักเรียนประถมศึกษา 30 คน
                    - นักเรียนมัธยมศึกษา 30 คน

            5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
                    สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและคณะนักร้องประสานเสียงให้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
6. ขั้นตอนการดำเนินงาน
 

กิจกรรม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. เขียนโครงการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายใน สิงหาคม อ.วิภาภรณ์ สุกจงชัยพฤกษ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สิงหาคม อ.วิภาภรณ์ สุกจงชัยพฤกษ์
3. ติดต่อสถานที่ วางแผนงาน กันยายน อ.สุรเชษฐ วรพันธนายุต
4. ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิก กันยายน คณะกรรมการ
5. สรุปยอดสมาชิกที่จะไปค่าย จัดเตรียมงานและอุปกรณ์ กันยายน คณะกรรมการ
6. ดำเนินกิจกรรมค่าย 4-6 ตุลาคม คณะกรรมการ
7. ประเมินผลและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนา

8-10 ตุลาคม

คณะกรรมการพัฒนาคณะนักร้องฯ

7. วิธีการดำเนินงาน
            7.1 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ด้วยกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมรับน้อง
            7.2 ฝึกฝนทักษะการขับร้องของนักเรียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน "การขับร้องประสานเสียง" โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการขับร้องประสานเสียง การจัดกิจกรรมเข้าจังหวะ และการจัดกิจกรรมการแสดง เป็นผู้ให้การฝึกซ้อม
            7.3 ฝึกฝนระเบียบวินัยของนักเรียน ด้วยหลักการฝึกระเบียบของยุวชาตรี และกิจกรรม
Team Building
8. หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง
            คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
            ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

9. ระยะเวลาการดำเนินการ
            วันที่ 4-6 ตุลาคม 2550
10. สถานที่ดำเนินการ
            ณ หาดหฤทัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
11. งบประมาณ
                    รายจ่าย
            1. ค่าที่พัก  (100 บาท
x 60 คน x 2 วัน), (200 บาท x 6 คน x 2 วัน)                    14,000 บาท
            2. ค่าอาหาร  (260 บาท
x 66 คน x 6 มื้อ)                                                             34,320 บาท
            3. ค่าห้องประชุม                                                                                                    3,000 บาท
            4. ค่าพาหนะ (รถบัสนักกีฬา 5,000 และรถบัสใหญ่ 10,000 บาท)                       15,000 บาท
            5. ค่าอาหารว่าง (15 บาท
x 66 คน x 6 มื้อ)                                                             5,940 บาท
            6.
ค่าวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร                                                                           11,000 บาท
                   6.1 อาจารย์สถิต  สุกจงชัยพฤกษ์            7,000 บาท
                   6.2 นายฤทธิ์  ทรัพย์สมบูรณ์                  4,000 บาท

            7. ค่ากิจกรรม                                                                                                           3,000 บาท
            8. เบี้ยงเลี้ยงครู (700 บาท
x 4 คน)                                                                          2,800 บาท
            9. เบ็ดเตล็ด                                                                                                              5,540 บาท
                                                                                                             
  รวมทั้งสิ้น         95,000 บาท
12. ระดับความสำเร็จ
 

ตัวบ่งชี้ / ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผล
1. มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะ
    สม และให้เกียรติผู้อื่น
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น


3. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 80% มีความมั่นใจ
   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
2. ผู้เข้าร่วมค่าย
80% มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
   เพื่อน และครู
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
80% มีวินัยและความ
   รับผิดชอบต่อการฝึกซ้อม
1. ผู้ร่วมค่ายสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะ
   สม
2. ผู้ร่วมค่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่
   และรุ่นน้อง ทำงานร่วมกับครูได้อย่างดี
3. ผู้ร่วมค่ายมีความตรงต่อเวลา สามารถปฏิบัติ
   ตามกฎระเบียบได้โดยไม่ต้องรอคำสั่ง

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ
            อ.สุรเชษฐ    วรพันธนายุต                    ประธาน
            อ.ธีรพันธุ์    ศิริชัย                                กรรมการ
            อ.สายชล    คูหาวรรณ                          กรรมการ
            อ.วิภาภรณ์   สุกจงชัยพฤกษ์                กรรมการและเลขานุการ

14. ผู้ติดตามตรวจสอบโครงการ
            อ.เพ็ญจันทร์     วัฒนมงคล                รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
            อ.จินตนา         ปรีชาจารย์                  หัวหน้าฝ่ายศาสนกิจ