About Us   |   Gallery   |   Evaluate   |  Home   |   Contacts

ประเมินผลโครงการ “สายสัมพันธ์บนเส้นเสียง”

วันที่ 4-6 ตุลาคม 2550

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

                ประถมฯ = 13 คน                                ม.ต้น = 6 คน                        ม.ปลาย = 16 คน                  รวม 35 คน

 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ (%)

ลำดับที่

รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ปรับปรุง

1.

จำนวนวันที่จัดค่าย 3 วัน 2 คืน

42.9

48.6

2.9

5.7

2.

จำนวนเวลาที่ใช้ในการซ้อมเพลง

45.7

48.6

2.9

2.9

3.

สถานที่พัก (บ้านพักหาดหฤทัย จ.เพชรบุรี)

57.1

31.4

11.4

-

4.

ห้องน้ำ

25.7

48.6

22.9

2.9

5.

อาหารหลัก

71.4

28.6

-

-

6.

อาหารว่าง

54.3

40.0

2.9

2.9

7.

นันทนาการ (ครูแป๊ะ)

57.1

37.1

2.9

2.9

8.

กิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างความสัมพันธ์ (โดยพี่)

60.0

31.4

5.7

2.9

9.

พระธรรมนำชีวิต

48.6

42.9

5.7

2.9

10.

กิจกรรมเกมฝึกสมาธิ

51.4

37.1

11.4

-

11.

กิจกรรม “Bar BQ Party”

40.0

45.7

14.3

-

12.

กิจกรรมกลางคืน (โดยครู)

51.4

34.3

11.4

2.9

13.

กิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างทักษะ (โดยพี่)

60.0

34.3

-

5.7

14.

ความรู้ด้านขับร้องที่ได้รับจากวิทยากร

77.1

22.9

-

-

15.

ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง (ข้อ 8.)

54.3

40.0

2.9

2.9

16.

รถบัส

34.3

40.0

25.7

-

 สรุปจากข้อมูลที่ได้ และจากความคิดเห็นเพิ่มเติม

1. จำนวนวันที่จัดค่าย 3 วัน 2 คืน มีความพึงพอใจมาก และมากที่สุดรวมกันเกิน 80 % มีอยู่เพียง 5.7 % ที่ต้องการ
     เพิ่มวัน อาจจะเป็น 4 วัน 3 คืน (2 คน) หรือ 7 วัน 6 คืน (1 คน)

2. จำนวนเวลาที่ใช้ในการซ้อมเพลง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุดเกิน 80 %  มีเพียง 2.9 % ที่
     ต้องการเพิ่มเวลาการซ้อมเพลงให้มากขึ้น (3 คน)

3. สถานที่พักเลิศหรูมาก มีความเป็นส่วนตัวสูง ระดับความพึงพอใจสูงถึง 88.4 %  มีเพียง 1 คนที่เห็นว่าห้องน้ำ
    ควรมีมากกว่านี้

4. อาหารหลัก และอาหารว่าง ได้รับความพึงพอใจสูงเกือบ 100 % เพราะทุกรายการมีแต่ Sea Food มีเพียง 2.9 %
    ที่เห็นว่าอาหารว่างประเภทบาร์บีคิว ควรจะมีมากกว่าเพียงไส้กรอกอย่างเดียว

5. นันทนาการ ทักษะ กิจกรรม และความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร อยู่ในระดับดีมากทุกรายการ

6. ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องดีมาก สอดคล้องกับความพึงพอใจต่อกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างความสัมพันธ์โดยพี่
    ที่มีมากถึง 60
% (ผลของ ข้อ 8. และ ข้อ 15. มีความสัมพันธ์กัน) และนักเรียนได้พบเพื่อนใหม่มากขึ้น

7. ระดับความพึงพอใจเกณฑ์คะแนนกระจาย อยู่ในระดับมากเพียง 40 % เนื่องจากการบริการของเด็กรถไม่เป็นที่
    พึงพอใจ  ไม่มีความสุภาพ พูดไม่เพราะ รสบัสมีน้ำรั่ว และมีความแออัด

 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

8. หาดสกปรก คัน ซึ่งพอดีไปในช่วงเวลาตรงกับการขยายพันธ์ของแมงกระพรุน

9. ไม่อยากให้มีบริหารตอนเช้า (2 คน)

10. อยากให้ซ้อมน้อย ๆ เล่นน้ำนาน ๆ (1 คน)

11. ไม่อยากให้รุ่นพี่แกล้งกลุ่มสุดท้าย