BCC

Christian Education Team

ครอบครัวศาสนกิจ

                       
 
นายสุรเชษฐ วรพันธนายุต
รักษาการ อนุศาสก

 

                                                                             
                         นางวิภาภรณ์ สุกจงชัยพฤกษ์                    น.ส.รามาวดี มหาวงศ์                 
                         ดูแลงานนักร้องประสานเสียง                        ดูแลกลุ่มอภิบาล 
                           ดูแลงานใจซื่อมือสะอาด                    สอนวิชาอบรมจริยธรรม ป.5                  
                                                                                                         

 

                                                 
     น.ส.วิไลวรรณ ส่วนบุญ                          นายธีรพันธุ์ ศิริชัย                          นางอรพิณ ปั้นสวย
    ดูแลงานเอกสารศาสนกิจ                  สอนวิชาอบรมจริยธรรม ป.4              สอนวิชาอบรมจริยธรรม ป.3  สอนวิชาอบรมจริยธรรม ป.1-2                    ยุวยาตรา รุ่นกลาง                        ดูแลงานทรัพย์บนดินฯ
                                                    
Web Master ศาสนกิจ

 

                                                      
       นายกิตติกร ใจศิริสวย                     นายปิโยรส ตั้งชวลิต                     นายภาณุ ลีละพงศ์วัฒนา
      สอนวิชาอบรม ม.4-5                สอนวิชาอบรมจริยธรรม ม.1               สอนวิชาอบรมจริยธรรม ม.3
                                                         ยุวยาตรา ป.6                               ยุวยาตรา ป.5

 

                                                   

 


                                                       นางสาวปิยะนาถ เต็มคำขวัญ              นายชาคริต  แจ้งมุข
                                                       สอนวิชาอบรมจริยธรรม ป.6          สอนวิชาอบรมจริยธรรม ม.2
                                                                                                         ยุวยาตรา รุ่นโต