home unit 1 unit 2 unit 3 unit 4 unit 5 contact


หน่วย 1    ความเข้าใจเรื่องพระเจ้า
                 (ช่วงชั้นที่ 1, ช่วงชั้นที่ 2, ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4)
 
  • เพื่อให้ผู้เรียน รู้และเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้า
  • เพื่อให้ผู้เรียน รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทรงสร้างของพระเจ้า
  • เพื่อให้ผู้เรียน รู้และเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า และพระสัญญาของพระองค์
     

จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว เขาจะไม่พรากจากทางนั้น

 สุภาษิต 22 : 6