จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ 3 พลังแห่งชีวิต

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักความหมายของการอธิษฐาน
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวิธีอธิษฐานอย่างง่าย ๆ
3. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการอธิษฐาน
4. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักความหมายและที่มาของหนังสือพระคัมภีร์
5. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของพระคัมภีร์
6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนมัสการและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้

 


 

การอธิษฐาน
ความหมายของการอธิษฐาน
วิธีการอธิษฐาน
ความสำคัญของการอธิษฐาน
คำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสสอน
คำพยาน การตอบคำอธิษฐานจากพระเจ้า

พระคัมภีร์
ความหมายของพระคัมภีร์
ความสำคัญของพระคัมภีร์ (เป็นอาหาร / เป็นอาวุธ)
ที่มาของพระคัมภีร์
ฤทธิ์เดชของพระวจนะ (การเปลี่ยนแปลงชีวิต)
 

เพลงนมัสการ
ความหมายของการนมัสการ
เหตุผลที่ต้องนมัสการพระเจ้า
ฝึกฝนการร้องเพลงนมัสการ
ท่าทีการนมัสการพระเจ้าด้วยใจยำเกรง

ผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)