จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ 3 พลังแห่งชีวิต

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายคำอธิษฐานแห่งชีวิตของ
    เซนต์ฟรานซิส แห่งเอสซีซี
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักภาพโดยรวมของพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่ม
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางการเลือกฟังเพลงที่เป็นประโยชน์
    ต่อชีวิต
 
คำอธิษฐานของเซนต์ฟรานซิส แห่งเอสซีซี
ความหมาย

พระคัมภีร์
ประวัติความเป็นมาของพระคัมภีร์
สำรวจพระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่
 

บทเพลง (Spirit Song)
อิทธิพลของเพลงต่อการดำเนินชีวิต
ลักษณะของเพลงที่ดีกับเพลงที่มีคุณค่าต่อชีวิต

เพลงนมัสการ
ที่มาของเพลงนมัสการ
คุณค่าของเพลงนมัสการ

ผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)