คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ความเสียสละอย่างพระเยซูคริสต์
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: มีคุณธรรม จริยธรรม
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: พระเยซูคริสต์ทรงเป็นต้นแบบความเป็นสุภาพบุรุษ
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: อิสรภาพของมนุษยชาติ (รม.5:18)
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ผู้ใดเป็นสุข
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ดิน 4 ชนิด
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: การสิ้นพระชนม์
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: การเป็นขึ้นจากความตาย
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: การบังเกิด
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: คำสอนของ
องค์พระเยซูคริสต์
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: แผนการแห่งการทรงไถ่ทางพระเยซูคริสต์