คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: คุณค่าของพระ
คริสตธรรมคัมภีร์
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: พลังของการอธิษฐาน
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ท่าทีการอธิษฐาน
ที่เหมาะสม (ถ่อมใจ)
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ความสำคัญของการอธิษฐาน
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: องค์ประกอบของคำอธิษฐาน
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ความหมายของคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสสอน
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: การอธิษฐาน
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: เบื้องหลังเพลงนมัสการในโอกาสต่าง ๆ 
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: การจัดหมวดหมู่
พันธสัญญาเดิม
และพันธสัญญาใหม่
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: หลักการเปิดพระคัมภีร์
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ประวัติความเป็นมาของพระคัมภีร์
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: เพลงนมัสการ
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: พระคัมภีร์