คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: คุณค่าของเพลงนมัสการ
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: หลักการแบ่งหมวดพระคัมภีร์
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ฤทธิ์เดชของคำอธิษฐาน
(เปาโลอธิษฐานวางมือรักษาโรค)
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ท่าทีการอธิษฐานที่พระเจ้าพอพระทัย 
(ยำเกรง/มีความเชื่อ)
กล่องข้อความ: การอธิษฐาน
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: การอธิษฐาน
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ความหมายของเพลงนมัสการ
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ที่มาของเพลงนมัสการ
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ฤทธิ์เดชของ
พระคัมภีร์
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: หลักฐานพิสูจน์ความถูกต้อง / ไม่เปลี่ยนแปลงของพระคัมภีร์
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ผู้เขียนและที่มาของ
พระคัมภีร์
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: การนมัสการ
กล่องข้อความ: ที่มาของพระคัมภีร์
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: ที่มาของพระคัมภีร์