คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: - บุคคลผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งโรงเรียน
- การย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียน
- การเปลี่ยนแปลงชื่อของโรงเรียน
- ความหมายของสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
- ประวัติความเป็นมาและเอกลักษณ์ของ
   หอธรรม
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: ประวัติของโรงเรียน