คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: - ความหมายของปรัชญาของโรงเรียน
- ประวัติความเป็นมาของเพลงกรุงเทพคริสเตียนฯ และเพลงม่วงทองฯ
- ประวัติของโรงเรียนผ่านเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในแต่ละสมัย
- พันธกิจของมิชชันนารี (การพิมพ์ การแพทย์ และการศึกษา)