คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: เจตนารมณ์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
- สนองตอบต่อพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์
- พันธกิจของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
- พระราชวงศ์กับโรงเรียน
- ชีวิตและงาน
* ศจ.จอห์น เอ เอกิ้น
* ศจ.เอ็ม บี ปาล์มเมอร์
* อาจารย์เจริญ วิชัย
* ศจ.เล็ก ไทยง
* อาจารย์อารีย์ เสมประสาท