คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: เอกลักษณ์ของโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
- ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
- คุณค่าศิลปกรรมในอดีต
* อาคารมัธยม สวนลอย และภาพจิตกรรม
- ผู้สืบต่อคบเพลิงบีซีซี
- เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน
- บุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
- พระคุณพระเจ้าสู่ชาวม่วงทอง