ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน
 

1.
 

การเรียนการสอนผ่านเว็บ หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Web Based Instruction
มีชื่อย่อว่า WBI นั้น เป็นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning
(การเรียนการสอนในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เป็นการจำลองสถานการณ์
การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ เป็นลักษณะห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)

 

2.

 
ให้นักเรียนทำการศึกษาข้อมูลตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในเว็บไซต์ จึงจะประสบ
ความสำเร็จ
 


 

3.


 

ขั้นตอนการเรียนการสอน
3.1 อ่านคำอธิบายเกี่ยวกับรายวิชาเพิ่มเติม
3.2 ศึกษาเนื้อหา และปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในเนื้อหา
3.3 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
3.4 ฝึกร้องเพลงประจำแต่ละบทเรียนจนขึ้นใจ
3.5 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมภายในห้องค้นคว้า และห้องสืบค้นพระคัมภีร์
3.6 ทำการบ้านในห้องทำการบ้าน (Web Board) และห้องเขียนจดหมาย (e-Mail)
      ทุกวันตามที่กำหนดไว้ในห้องทำการบ้าน
3.7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 089-765-1191


 

4. ความสำเร็จอยู่ที่ความขยันของนักเรียนเอง (พระเจ้าอวยพรนักเรียนทุกคนครับ)