Oh God Project

สารบัญเพลง

ขอให้คำจากปากของข้า
ข้าอ่อนแรงพระองค์ทรงเลือก
ครองราชย์องค์พระเยซู
จงติดสนิทกับพระเจ้า
ฉันตัดสินใจแล้ว
โปรดเปิดดวงตา
พระคริสต์นำหน้าฉัน
พระเจ้าเป็นความรัก ประจักษ์..
พระบิดาเรารัก
เราจะสร้างประชากร