Testimony  คำพยานหนุนใจ

home   

 1 เธสะโลนิกา 5:11
เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้น

Welcome

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเหลือหลาย ๆ คน  ให้พบคำตอบแห่งชีวิต   ด้วยคำพยานที่หลาก
หลาย จะช่วยให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความรักจากพระเจ้าได้อย่างชัดเจน และด้วยเหตุนี้จึง
ขอเชิญชวนท่านผู้มีประสบการณ์การทรงช่วยจากพระเจ้า ส่งบทความเรียงความพยานของ
ท่าน เพื่อเป็นสื่อในการหนุนน้ำใจพี่น้องคริสเตียน และผู้สนใจได้มาก    ขอพระเจ้าทรงอำ-นวยพรมายังท่านที่มีความมุ่งหมายดี   เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณซึ่งกันและกันในองค์พระเยซูคริสต์
                                                                   ส่งบทความคำพยานชีวิตของท่านมายัง
:
                                                      chapel1852@hotmail.com

ด้วยรักจากใจ :

คำพยานของเอกับพระเจ้า ห้อง 54 เลขที่ 34
 

     จากครั้งแรกที่ผมได้รับเชื่อพระเจ้าแล้ว ผมมาเรียนพระคัมภีร์กับอาจารย์ อาจารย์แนะนำผมว่าผมต้องทำอย่างไรบ้าง และเมื่อผมนำคำแนะนำของท่านไปปฏิบัติตาม และได้รู้ ได้พบกับตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อน สิ่งที่ผมได้พบ คือ ชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด การเรียนของผมดีขึ้น การทำงานของผมก็เป็นไปได้ดี ทุกอย่างดีไปหมด ดังนั้นผมสัญญาว่าผมจะไม่มีวันเลิกเชื่อ หรือทรยศพระเจ้าอย่างแน่นอน ในบางครั้งไม่ว่าจะเจออะไร ไม่ว่าใครจะพูดอะไรในทางที่เสื่อมเสีย หรือพยายามพูดให้ผมเลิกเชื่อพระเจ้า แม้แต่ตัวผมเองที่บางครั้งผมไม่ได้เฝ้าเดี่ยว ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอะไรก็ตาม ขอให้พระองค์อภัยให้ผมด้วยครับ นับตั้งแต่วันนี้ นาทีนี้ ชั่วโมงนี้ที่ผมได้เป็นพยานเพื่อพระนามของพระองค์แล้ว ผมจะทำตามที่ผมได้เป็นพยานไว้ทั้งหมดครับ

จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด
ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น
(ยอห์น 15 : 4)