Testimony  คำพยานหนุนใจ

home   

 1 เธสะโลนิกา 5:11
เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้น

Welcome

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเหลือหลาย ๆ คน  ให้พบคำตอบแห่งชีวิต   ด้วยคำพยานที่หลาก
หลาย จะช่วยให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความรักจากพระเจ้าได้อย่างชัดเจน และด้วยเหตุนี้จึง
ขอเชิญชวนท่านผู้มีประสบการณ์การทรงช่วยจากพระเจ้า ส่งบทความเรียงความพยานของ
ท่าน เพื่อเป็นสื่อในการหนุนน้ำใจพี่น้องคริสเตียน และผู้สนใจได้มาก    ขอพระเจ้าทรงอำ-นวยพรมายังท่านที่มีความมุ่งหมายดี   เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณซึ่งกันและกันในองค์พระเยซูคริสต์
                                                                   ส่งบทความคำพยานชีวิตของท่านมายัง
:
                                                      chapel1852@hotmail.com

ด้วยรักจากใจ:

อ๋า

วิรุศม์ ลีเลิศวราวงศ์ คุณลี เรื่องของเอ  
กลุ่มลูกแกะน้อย สรศักดิ์ ตันติพงศ์พัฒน์ นพดล รุ่งเรืองธนาผล ฌานนท์ นิรมิตธรรม อรุณรัตน์ สารกิติพันธ์
ก่อกุศล ห่อเกียรติ อ.แววตา ตันวัฒนกุล อ.ภาณุ โคตรพิลา ปิติ จิตรุ่งเรืองนิจ อ.สุรเชษฐ วรพันธนายุต
อ.ธีรพันธุ์ ศิริชัย อ. สุวิมล เครือแก้ว ยศธร หาญทวีวัฒนา คณพล คุณดิลกกาญจน์ น้องพี


เมื่อพระเยซูทรงมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวไว้ว่า "ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่า ๆ ได้ล่วงไป สิ่งใหม่ ๆ ได้เข้ามา" (2 โครินธ์ 5
:17)

เมื่อคุณเริ่มรู้จักพระเจ้ามากขึ้น สิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย เช่น การโกหกและการทะเลาะกับคนอื่น ในทางกลับกันคุณอยากจะทำสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย
เช่น การเป็นคนสุภาพ อ่อนน้อม และช่วยเหลือเพื่อน เป็นต้น

เมื่อคนรอบข้างเห็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของคุณ เมื่อคนอื่นเห็นความรักในตัวคุณ เห็นความสุภาพอ่อนน้อม และความสัตย์ซื่อในตัวคุณ หรือเห็นว่าคุณหยุดทำสิ่งที่ผิด พวกเขาก็จะอยากรู้ว่า ทำไมคุณจึงต่างไปจากเดิม

คุณอาจจะมีโอกาสพูดกับคนรอบข้างเหล่านั้นว่า ชีวิตของคุณได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร บางคนอาจต้องการที่จะเชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา ดังนั้นทั้งการกระทำและคำพูดของคุณจึงเป็นพยานที่จะช่วยให้คนรอบข้างของคุณรู้จักกับพระองค์

 

"จงให้ความสว่างของท่านกระจ่างแจ้งต่อหน้าคนทั้งหลาย เพื่อเขาจะเห็นการดีของท่าน
และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์" 
(มัทธิว
5
:16)