Testimony  คำพยานหนุนใจ

home   

 1 เธสะโลนิกา 5:11
เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้น

Welcome

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเหลือหลาย ๆ คน  ให้พบคำตอบแห่งชีวิต   ด้วยคำพยานที่หลาก
หลาย จะช่วยให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความรักจากพระเจ้าได้อย่างชัดเจน และด้วยเหตุนี้จึง
ขอเชิญชวนท่านผู้มีประสบการณ์การทรงช่วยจากพระเจ้า ส่งบทความเรียงความพยานของ
ท่าน เพื่อเป็นสื่อในการหนุนน้ำใจพี่น้องคริสเตียน และผู้สนใจได้มาก    ขอพระเจ้าทรงอำ-นวยพรมายังท่านที่มีความมุ่งหมายดี   เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณซึ่งกันและกันในองค์พระเยซูคริสต์
                                                                   ส่งบทความคำพยานชีวิตของท่านมายัง
:
                                                      chapel1852@hotmail.com

ด้วยรักจากใจ : นายนพดล รุ่งเรืองธนาผล

จากการที่ผมได้มีโอกาสไปค่ายมิชชั่นทริปครั้งนี้ ผมได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่างจากค่ายนี้ ค่ายนี้เป็นค่ายแห่งการฝึกฝนจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศ การสอน การนำนมัสการ การนำสันทนาการก็ดี แต่ที่สำคัญกว่านั้น ค่ายนี้สอนที่จะให้เรามีความสามัคคีกัน สิ่งที่ผมได้รับจากค่ายนี้ตรงกับที่พระคัมภีร์บอกไว้ว่า "เราต่างก็เป็นอวัยวะของกายเดียว"  เหมือนที่ใน 1 โครินธ์ 12:14  บอกว่า  "เพราะว่าร่างกายมิได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียว แต่ด้วยหลายอวัยวะ"  เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่า การที่เรามาค่ายนี้ด้วยกัน มาทำงานร่วมกันก็เป็นเหมือนร่างกายเดียวกัน ถ้าเราอยู่คนเดียว  ทำงานคนเดียว  งานก็จะไม่สำเร็จ  จะมาบอกว่าไม่ต้องการคนนั้น  ไม่ต้องการคนนี้ไม่ได้ เพราะทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ของตนเอง ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งงานอาจจะไปต่อไม่ได้ เหมือนการทำงานของเรา ที่ค่ายนี้ คนหนึ่งอาจจะนำสันทนาการได้เก่ง คนหนึ่งอาจจะสอนเก่ง
คนหนึ่งอาจเล่นกีฬาเก่ง เราจึงต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กันและกัน และเราจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้

     เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจึงต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเหมือนที่พระคัมภีร์บอกไว้ใน 1 โครินธ์ 12:26   "ถ้าอวัยวะหนึ่งเจ็บอวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วย ถ้าอวัยวะอันหนึ่งได้รับเกียรติ อวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วย"  อืม!! ก็เหมือนกับค่ายครั้งนี้ของเราครับ ถ้าใครได้รับคำชมก็จะยินดีด้วยกันทั้งหมด แต่ถ้าใครโดนว่าก็ต้องยอมรับกันทั้งหมดด้วยครับ
     สุดท้ายนี้ ผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทั้งหลายครับ ว่าให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับ   เพราะพระเจ้าประสงค์อย่างนั้นครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ   -- พี่พลุ

เหตุฉะนั้นท่านจงเลิกพูดมุสาเสีย และจงพูดความจริงต่อกัน เพราะว่าเราต่างก็เป็นอวัยวะของกันและกัน
(เอเฟซัส 4
: 25)