Testimony  คำพยานหนุนใจ

home   

 1 เธสะโลนิกา 5:11
เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้น

Welcome

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเหลือหลาย ๆ คน  ให้พบคำตอบแห่งชีวิต   ด้วยคำพยานที่หลาก
หลาย จะช่วยให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความรักจากพระเจ้าได้อย่างชัดเจน และด้วยเหตุนี้จึง
ขอเชิญชวนท่านผู้มีประสบการณ์การทรงช่วยจากพระเจ้า ส่งบทความเรียงความพยานของ
ท่าน เพื่อเป็นสื่อในการหนุนน้ำใจพี่น้องคริสเตียน และผู้สนใจได้มาก    ขอพระเจ้าทรงอำ-นวยพรมายังท่านที่มีความมุ่งหมายดี   เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณซึ่งกันและกันในองค์พระเยซูคริสต์
                                                                   ส่งบทความคำพยานชีวิตของท่านมายัง
:
                                                      chapel1852@hotmail.com

ด้วยรักจากใจ : นายยศธร หาญทวีวัฒนา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6         

กราบสวัสดีพี่น้องในกายของพระคริสต์ทุกคน
       การที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสแบ่งปันกับพี่น้องทั้งหลาย ในประสบการณ์อันอัศจรรย์ ข้าพเจ้าใคร่หวังให้ประสบการณ์นี้ ได้มอบความชื่นบาน และรู้แจ้งแถลงไขแด่ท่านทั้งหลาย หากเป็นเช่นนั้น ท่านก็อย่าได้ขอบคุณตัว
ข้าพเจ้าเลย เพราะมิใช่ตัวข้าพเจ้าดอกที่ก่อการอัศจรรย์นี้  แต่เป็นพระบิดาผู้สถิตอยู่ ณ เบื้องบน
        หากจะกล่าวถึงตัวของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้ามิได้เป็นบุตรของครอบครัวคริสเตียนแต่ประการใด แท้จริงแล้วข้าพเจ้าได้รับเชื่อเพียง 1 ปี เท่านั้น (ต้องกราบขอบพระคุณพระเจ้าผู้สรรพานุภาพ ที่ได้พา "แกะดำ" ตัวนั้น
กลับร่วมฝูง)  อย่างที่ท่านหลายคนอาจจะทราบว่า การศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายของไทยจะแยกแผนการเรียน และยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบันยังมีโครงการอัจฉริยภาพอีกด้วย   ตัวข้าพเจ้าเองได้เรียนแผนศิลป์-คำนวณ ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มเพื่อนสนิทที่ไปเลือก ศิลป์-ฝรั่งเศส  นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังอยู่ในโครงการอัจริยภาพทางภาษาอังกฤษ จึงต้องแยกชั้นไปอีกต่างจาก จึงทำให้ไม่มีเพื่อนเก่าในชั้นเรียนเลย ซ้ำร้ายคงด้วยความเก่งของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงหยิ่ง ในความเก่งของตัวเอง (หากอ่านในปฐมกาล ความหยิ่งยโส เป็นบาปแรกที่เอวาได้ก่อ และเป็นเหตุให้มนุษย์แยกจากพระเจ้า)  ข้าพเจ้าจึงเข้ากับเพื่อนใหม่ไม่ได้ ซ้ำยังโดนบางคนหมั่นไส้ กลั่นแกล้ง  ข้าพเจ้าได้ปรึกษากับอาจารย์ และได้คำตอบว่า "จงให้อภัย เพราะนิสัยของเพื่อนนั้นเกินการควบคุม แต่เธอควบคุมตัวเองได้"
        (ปัจจุบัน ข้าพเจ้าก็ได้เพื่อนคนดังกล่าวเป็นเพื่อนสนิท)

         นั่นเป็นครั้งแรกที่คำสอนของพระเยซูได้มาสะดุดใจของข้าพเจ้า (ทั้ง ๆ ที่ตอนนั้น ข้าพเจ้าไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เลย) แต่แน่นอนในการรับพระเยซูเป็นองค์ผู้ไถ่ ไม่ได้เหตุจูงจงจากสิ่งเดียว เมื่อข้าพเจ้าขึ้นชั้น ม.5
อาจารย์นิกร ได้มาสอนเรื่องพระเยซูในสัปดาห์ฟื้นฟูที่โรงเรียน ข้าพเจ้าได้ทราบเรื่องราวทางบนกางเขนของพระเยซู ในตอนนั้นข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงการเสียสละพระบุตรของพระเจ้า และนั่นได้เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า
เข้ามาหาพ่อนิรันดร   ช่างบังเอิญเหลือเกิน กับละครรักในงานวันเกิดโรงเรียนที่ผ่านมา "
The meaning of Agape" : ความหมายของอากาเป้ เหตุใดข้าพเจ้าจึงเกริ่นถึง Agape เพราะ Agape คือ สุดยอดของความรัก  เป็นที่รักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ Agape ต้องบริบูรณ์ด้วย 3 สิ่ง คือ Give - การให้, Forgive การยกโทษ, Devote การเสียสละ นี่แหละที่ได้ปลุกพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตข้าพเจ้า เรื่องของข้าพเจ้าคงขอไว้แค่นี้ เพราะการอัศจรรย์ของข้าพเจ้าและพี่น้องมี ไม่สิ้นสุด ขอให้พี่น้องรู้ด้วยเถิด "แค่มีลมหายใจอยู่ทกวันนี้ ก็คืออัศจรรย์"  อาเมน............. ไว้เจอกันใหม่เมื่อมีโอกาส ^^

 

เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า "ถ้าผู้ใดฟังคำของเรา และวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์
และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นความตาย ไปสู่ชีวิตแล้ว"

(ยอห์น 5
: 24
)