จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ 2 ชีวิตและพันธกิจของพระเยซูคริสต์

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ประวัติการบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ และเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าผ่าน
    พระราชกิจขององค์พระเยซูคริสต์
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ และเข้าใจคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์
4. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เรื่องราวตำนานเกร็ดความรู้ของเทศกาล
    คริสต์มาส

 
ชีวประวัติ (การจำเริญขึ้นของพระเยซูคริสต์แต่ละด้าน)
เหตุการณ์การบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ในด้านสถานการณ์
    สถานที่และบุคคลผู้เกี่ยวข้อง
ชีวิตในวัยเด็กขององค์พระเยซูคริสต์
    (เชื่อฟังและช่วยงานพ่อแม่)
คำพยากรณ์เรื่องการบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ และสำเร็จ
    ตามคำพยากรณ์เรื่องการกำเนิด
    (ผ่านหญิงพรหมจารี ในหมู่บ้านเบธเลเฮ็ม)

พระลักษณะ (พระราชกิจ)
ทรงเป็นเพื่อนกับทุกคน
    (ศักเคียส / หญิงสะมาเรีย / ทรงรักเด็กเล็ก ๆ)
ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดี (แกะหลงหาย)
ทรงเป็นแพทย์ (รักษาคนตาบอด / เป็นใบ้ / หูหนวก / คนง่อย /
    คนมือลีบ / คนโรคเรื้อน / หญิงโลหิตตก)
ทรงมีฤทธิ์อำนาจ (เดินบนทะเล / ห้ามพายุ)
ทรงทำการอัศจรรย์ (เลี้ยงคนห้าพันคน)

คำสอนขององค์พระเยซูคริสต์
ธรรมบัญญัติข้อใหญ่
     * รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใด
     * รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง (สะมาเรียใจดี)

เกร็ดความรู้เรื่องราวคริสต์มาส
ซานตาครอส
ต้นคริสต์มาส
ดอกคริสต์มาส
เทียนสีต่าง ๆ
 

ผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)