จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ 2 ชีวิตและพันธกิจของพระเยซูคริสต์

ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ลำดับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของ
    องค์พระเยซูคริสต์
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ที่มา ความหมาย และความสำคัญในเหตุการณ์
    สำคัญในชีวิต
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ และเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าผ่านพระราชกิจ
    ขององค์พระเยซูคริสต์
4. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ และเข้าใจคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์
5. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เรื่องราวตำนาน เกร็ดความรู้ของเทศกาลคริสต์มาส


 
ชีวประวัติ
การบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ (ที่มาและความสำคัญ)
การสิ้นพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์
การเป็นขึ้นจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์

พระราชกิจ

การรักษาโรค (โรคเรื้อน 10 คน)
การอัศจรรย์ เรียกคนตายให้เป็นขึ้น (ลาซารัส)
การขับผี

คำสอนขององค์พระเยซูคริสต์
บัญญัติ 10 ประการ / บัญญัติใหญ่ 2 ข้อ
คำอุปมาของพระเยซูคริสต์ (เกลือและความสว่าง)

เกร็ดความรู้เรื่องราวคริสต์มาส
ความหมายของเครื่องบรรณาการที่โหราจารย์นำถวายพระกุมาร
สายรุ้ง / หรีด
ดาว
บัตรอวยพร
 

ผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)