จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ 2 ชีวิตและพันธกิจของพระเยซูคริสต์

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ และเข้าใจแผนการของพระเจ้าในการไถ่โทษบาป
    ของมนุษย์ทางองค์พระเยซูคริสต์
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์มาประยุกต์
    ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 
แผนการของพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์
การบังเกิด
การสิ้นพระชนม์
การเป็นขึ้นจากความตาย

คำสอนขององค์พระเยซูคริสต์

มุมมอง แง่คิดของพระเยซูคริสต์ต่อปัญหาที่มากระทบ
    (พระเยซูกับหญิงโสเภณี / เศรษฐีกับยุ้งฉาง
      / ชายง่อยกับเพื่อน 4 คน)
คำอุปมา (เงินตะลันต์ / คนเช่าสวน)

ผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)