จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ 2 ชีวิตและพันธกิจของพระเยซูคริสต์

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การมาประสูติของ
    องค์พระเยซูคริสต์
2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงแบบอย่างชีวิตที่ดีซึ่งปรากฎในคำสอน
    และการกระทำขององค์พระเยซูคริสต์
 
แผนการแห่งการทรงไถ่ทางพระเยซูคริสต์
การบังเกิด
การสิ้นพระชนม์
การเป็นขึ้นจากความตาย

คำสอนขององค์พระเยซูคริสต์

ดิน 4 ชนิด
อิสระภาพของมนุษยชาติ (รม. 5:18)
ผู้ใดเป็นสุข
 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นต้นแบบความเป็นสุภาพบุรุษ
มีคุณธรรม จริยธรรม
ความเสียสละอย่างพระเยซูคริสต์

ผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)