จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ 3 พลังแห่งชีวิต

ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงจุดประสงค์ของการอธิษฐาน
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิษฐานได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ความแตกต่างของพันธสัญญาเดิมและ
    พันธสัญญาใหม่
4. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของพระคัมภีร์
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเปิดพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้
6. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเบื้องหลังเพลงนมัสการที่มีผลต่อชีวิต 
การอธิษฐาน
ความหมายของคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสสอน
องค์ประกอบของคำอธิษฐาน
ความสำคัญของการอธิษฐาน
ท่าทีการอธิษฐานที่เหมาะสม (ถ่อมใจ)
พลังของการอธิษฐาน

พระคัมภีร์
ประวัติความเป็นมาของพระคัมภีร์
คุณค่าของพระคริสตธรรมคัมภีร์
การจัดหมวดหมู่พันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่
หลักการเปิดพระคัมภีร์
 

เพลงนมัสการ
เบื้องหลังเพลงนมัสการในโอกาสต่าง ๆ

ผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)