จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ 3 พลังแห่งชีวิต

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ความหมายและขั้นตอนการอธิษฐาน
2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของหนังสือพระคัมภีร์
3. เพื่อให้ผู้เรียนร้องเพลงนมัสการด้วยใจยำเกรง
 
การอธิษฐาน
ท่าทีการอธิษฐานที่พระเจ้าพอพระทัย (ยำเกรง / มีความเชื่อ)
ฤทธิ์เดชของคำอธิษฐาน
    (เปาโลอธิษฐานวางมือรักษาโรค : กจ. 28:1-10)

ที่มาของพระคัมภีร์
ผู้เขียนและที่มาของพระคัมภีร์
หลักการแบ่งหมวดพระคัมภีร์
ฤทธิ์เดชของพระคัมภีร์
หลักฐานพิสูจน์ความถูกต้อง / ไม่เปลี่ยนแปลงของพระคัมภีร์
    (The Greatest Book)
 

เพลงนมัสการ
ที่มาของเพลงนมัสการ
ความหมายของเพลงนมัสการ
คุณค่าของเพลงนมัสการ

ผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)