จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ 5 พระกิตติคุณสู่ประเทศไทย

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนโดยสังเขป
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ความหมายของสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและเอกลักษณ์ของหอธรรม 
ประวัติของโรงเรียน
บุคคลผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งโรงเรียน
การย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียน
การเปลี่ยนแปลงชื่อของโรงเรียน
ความหมายของสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาและเอกลัษณ์ของหอธรรม
 

ผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)