จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ 5 พระกิตติคุณสู่ประเทศไทย

ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ และเข้าใจเจตนารมณ์ของมิชชันนารีผู้ก่อตั้ง
    โรงเรียน
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ และเข้าใจพันธกิจที่มิชชันนารีได้เริ่มต้นไว้ใน
    ประเทศไทย
3. เพื่อให้ผู้เรียนตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของมิชชันนารีได้อย่าง
    เหมาะสม
ความหมายของปรัชญาของโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาของเพลงกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
     และเพลงม่วงทองผ่องอำไพ
ประวัติของโรงเรียนผ่านเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในแต่ละสมัย
พันธกิจของมิชชันนารี (การพิมพ์ การแพทย์ และการศึกษา)

ผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)