จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ 5 พระกิตติคุณสู่ประเทศไทย

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ที่มาของคริสตศาสนานิกายโปรแตสแตนท์ใน
    ประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักองค์กรที่โรงเรียนสังกัดอยู่
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เจตนารมณ์ และพันธกิจของมิชชันนารีใน
    ประเทศไทย
4. ตระหนักถึงความเสียสละและการอุทิศตนของผู้บริหารคนไทย
    ที่สืบทอดงานของโรงเรียน


 
เจตนารมย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
สนองตอบต่อพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์
พันธกิจของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
พระราชวงศ์กับโรงเรียน
ชีวิตและงาน
    * ศจ.จอห์น เอ เอกิ้น
    * ศจ.เอ็ม บี ปาล์มเมอร์
    * อาจารย์เจริญ วิชัย
    * ศจ.เล็ก ไทยง
    * อาจารย์อารีย์ เสมประสาท

ผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)