จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ 5 พระกิตติคุณสู่ประเทศไทย

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ และเข้าใจเอกลักษณ์ของโรงเรียนมูลนิธิสภา-
    คริสตจักรในประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ และเข้าใจปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้คุณค่าของศิลปกรรมในอดีต
4. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อโรงเรียน
    และศิษย์บีซีซี


 
เอกลัษณ์ของโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
คุณค่าศิลปกรรมในอดีต
    * อาคารมัธยม สวนลอย ภาพจิตรกรรม
ผู้สืบต่อคบเพลิงบีซีซี
เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน
บุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
พระคุณพระเจ้าสู่ชาวม่วงทอง

ผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)