Pic 1

BCC GLEE CLUB

ณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิท-
ยาลัย ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียน เพื่อขับ
ร้องและบรรเลงดนตรีเพลงนมัสการพระเจ้า
(Hymn) ซึ่ง
ต่อมาใช้ชื่อคณะนักร้องประสานเสียงว่า
BCC GLEE
CLUB และมีการพัฒนาดนตรีประเภทต่าง ๆ ตามา โดย
มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

นปี ค.ศ.1988      คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย    ได้ให้การสนับสนุนมากขึ้น
จึงได้ขยายจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น ในนักเรียนระดับประถม
ศึกษา และได้ใช้ชื่อว่า
BCC BOYS' CHOIR  ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของอาจารย์ ดร.จารีต องคะสุวรรณ  ฝึก
สอนโดยอาจารย์ประทิน แสงสว่าง   และอาจารย์บุษบา
ศุกระศร โดยมีอาจารย์เจน สุกจงชัยพฤกษ์ เป็นผู้อำนวย
การเพลง

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ได้พิจารณาให้คณะนักร้องประสานเสียง มาอยู่ในการดำ-
เนินงานของฝ่ายศาสนกิจ สืบเนื่องจากปัจจุบันดนตรีและ
การร้องเพลงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง    โดยเฉพาะใน
กลุ่มวัยรุ่น โดยเชิญอาจารย์สถิต สุกจงชัยพฤกษ์ เป็นผู้
ฝึกซ้อมและอำนวยเพลง  ร่วมกับอาจารย์เจน สุกจงชัย-
พฤกษ์ มีอาจารย์วิภาภรณ์ สุกจงชัยพฤกษ์ เป็นผู้ประสาน
งานและบรรเลงเปียโน

ณะนักร้องประสานเสียงได้ผลิตศิลปินที่มีชื่อเสียง และ
ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างมากมาย อาทิ
คุณชลิต เฟื่องอารมณ์  คุณณัฐ ยนตรรักษ์  คุณปรีชา
สุทธิคำ  และคุณตระการ พันธุม-เลิศรุจี เป็นต้น

ปัจจุบันคณะนักร้องประสานเสียงมีผลงานมากมาย และ
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง    ได้รับเชิญให้ร่วมแสดงใน
โอกาสสำคัญต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
อาทิ ได้รับเชิญร่วมขับร้องประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครอบ 50
พรรษา ร่วมถวายชัยบรมราชินีนารถเนื่องในวโรกาสครบ
5 รอบ ขับร้องถวายสมเด็จพระจักรพรรดิ์ และสมเด็จพระ-
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน   ร่วม
ขับร้องในโครงการบีซีซีเพื่อสายใจไทย ณ ประเทศสห-
รัฐอเมริกา ขับร้องในงาน "สันติภาพ มิตรภาพ เพื่อวันพรุ่ง
นี้" ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธราณรัฐประชาชนจีน   ร่วม
แสดงคอนเสิร์ต ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฮังการี
และออสเตรเลีย เป็นต้น ล่าสุดได้ร่วมแสดงการขับร้อง-
ประสานเสียงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่สาธารณรัฐประ
ชาชนจีน เมื่อปลายปี พ.ศ.2549 ที่ผ่านมา

ผลงานการขับร้องประสานเสียง

   

 สรุปงานนักร้องประสานเสียง ปีการศึกษา 2560

วันที่ รายการ
25 พ.ค. 2560 บันทึกเทปโทรทัศน์ "ยามเช้า" ช่องโมโน 29
1 มิ.ย. 2560 วันไหว้ครู รอบมัธยมฯ ณ หอธรรม
8 มิ.ย. 2560 วันไหว้ครู รอบประถมฯ ณ หอธรรม
14-15 ก.ค. 2560 Concert "Scarano Conducts Mahler 3" ณ หอประชุม มหิดลสิทาคาร ม.มหิดล
18 ส.ค. 2560 Concert ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนิ จากเมือง Fukushima ณ สยามสแควร์ one
19 ส.ค. 2560 พิธีเปิดงานวันครบรอบ BCC 165 ปี
ณ สนามฟุตบอล BCC
29 ส.ค. 2560 พิธีเปิด Lab วิทยาศาสตร์ ณ ห้อง Lab วิทย์
อาคาร BCC 150 ปี
18-19, 21-22 ก.ย. 2560 ค่ายนักร้องประสานเสียง Glee Club
ณ ห้อง PTA โรงเรีนกรุงเทพคริสเตียนฯ
27-28 ก.ย. 2560 ค่ายนักร้องประสานเสียง Boys' Bohir
ณ ห้อง PTA โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ
21 ก.ย. 2560 นมัสการวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรีย 165 ปี
รอบครูและบุคลากร ณ หอธรรม
24 ก.ย. 2560 นมัสการวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรีน 165 ปี
ณ คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
19 ต.ค. 2560 งาน "The 8th Trans-World Baptist Conference" ณ หอธรรม
31 ต.ค. 2560 พิธีเปิดงาน 500 ปี โปรแตสแตนท์ แห่งประเทศไทย ณ หอธรรม
28 พ.ย. 2560 โครงการประสานเสียงสัญจร ณ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี
30 พ.ย. 2560 งานเปิดตัวสถานีโทรทัศร์ IPTV ของ CGNTV Thai ณ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
6 ธ.ค. 2560 โครงการแลกเปลี่ยน ร่วมกับ Anderson Junior College ประเทศสิงคโปร์ ณ ชั้น 10 อาคารจอห์น เอ เอกิ้น
7 ธ.ค. 2560 พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ณ สนามฟุตบอล BCC
13 ธ.ค. 2560 งานพิธีมอบถวายอาคารนีลสันเฮส์
ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
13-15 ธ.ค. 2560 ร้องเพลงอวยพรคริสต์มาสห้องพักครู BCC
20-21 ธ.ค. 2560 พิธีนมัสการเนื่องในวันคริสตมาส  ณ หอธรรม
22 ธ.ค. 2560 พิธีเปิดงานคริสต์มาส ณ สนามฟุตบอล BCC
3 ก.พ. 2561 พิธีมอบรางวัล BCC ดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่า BCC ณ หอธรรม
9 ก.พ. 2561 งาน 100 ปี การศึกษาเอกชน ณ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
10 ก.พ. 2561 พิธีจบหลักสูตรนักเรียนมัธยมฯ ณ หอธรรม
14 ก.พ. 2561 วันแห่งความทรงจำ ณ ชั้น 11 อาคารจอห์น ฯ
19-21 ก.พ. 2561 ค่ายนักร้องประสานเสียง BCC Blee Club
ณ ห้อง PTA โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ
26-27 ก.พ. 2561 ค่ายนักร้องประสานเสียง Boy's Choir
ณ ห้อง PTA โรงเรยนกรุงเทพคริสเตียนฯ

   

   

   

  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประถมศึกษา ร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียง
BCC Boys' Choir ได้ส่งตัวแทนนักร้อง 10 คน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการเข้าร่วมการประกวด ขับร้องเพลงชาติ ในโครงการ
"ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"
จัดโดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
และได้เป็นตัวแทนเขตการศึกษาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด

 Add  


ชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันขับร้องประสานเสียง
"Christmas Carol Contest 2008" ณ ห้างฯสยามพารากอน
วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2551

Add  

 

 

Pic 3

พันธกิจในต่างแดน
(เซี่ยงไฮ้ - ฮ่องกง)