วันไหว้ครู
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 
 
 

ครูต้นแบบ

"คำว่า "ครู" นั้นเป็นคำที่สูงยิ่ง
เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเคารพบูชาได้ ฉะนั้น ได้ชื่อ
หรือเรียกตัวว่าเป็นครู ก็จะต้องบำเพ็ญตนให้ดี บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
บำเพ็ญตนให้เป็นที่นับถือได้
เพราะว่าผู้ใดเป็นครูแล้วไม่บำเพ็ญตนให้เป็นที่นับถือได้ก็เท่ากับบกพร่อง"
 
"ครู เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการและเป็นผู้ถ่ายทอดความประพฤติ
วิธีประพฤติตน วิธีคิด และความดีงามทุกอย่าง
ซึ่งจะสร้างให้บุคคลเป็นคนที่ดี เป็นคนที่ไม่เป็นภัยต่อผู้อื่น
ตรงกันข้ามเป็นผู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อส่วนรวม
และตัวเองก็จะได้รับประโยชน์ว่าเป็นคนที่เจริญ"
 
ในพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงทรงตรัสว่า
ครูไม่เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดวิชาการเท่านั้น
แต่ยังเป็นผู้ถ่ายทอดความประพฤติ วิธีประพฤติ
วิธีคิดและความดีงามทุกอย่าง
 
ครูอาจารย์จึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างชีวิตของเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติต่อไป
 
การสอนจึงไม่ใช่เพียงแค่ให้ความรู้แต่ต้องพัฒนาลักษณะชีวิต
รวมทั้งสามารถคิด วิเคราะห์
และประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
 
ในพระวจนะของพระเจ้า ก็ได้กล่าวถึง
"ลักษณะการสอนของพระเยซูคริสต์" ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ
พระองค์ทรงใช้เวลาในการสั่งสอนสาวกประมาณ 3 ปี
ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และใน 3 ปีแห่งการสั่งสอนนั้น
พระองค์ ทรงเป็นแบบอย่างของครูที่ดี ใช้วิธีการสอนที่เกิดผล
ทำให้ผู้รับการสอนจากพระองค์สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ที่สามารถสั่งสอนผู้
อื่นต่อไปได้ด้วย (2ทิโมธี 2:2)

 
เรา ในฐานะของผู้เชื่อจึงต้องนำคำสอนของพระองค์มาใช้ในชีวิตประจำวันและสอนต่อไป ให้ผู้เชื่อต่อไปเพราะเป็นพระมหาบัญชาของพระเจ้าที่ให้เราออกไปสั่งสอนชนทุก
ชาติ(มัทธิว 28:19-20)
 
หากเราจะเป็นผู้สอน เราต้องเลียนแบบการสอนของพระเยซูคริสต์
พระองค์เป็นครูต้นแบบที่เราควรจะเรียนรู้จากพระองค์ ในครั้งนี้
ขอนำหลักการการสอนของพระองค์มาแบ่งปัน เป็นข้อคิดในชีวิต
อันที่จริงมีหลายประการ แต่ขอสรุปเป็น 3 ข้อหลักๆดังนี้
 
1.สอนให้คิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เป็น
 
พระเยซูคริสต์ได้ใช้คำอุปมาเป็นวิธีการสอนสาวกอย่างหนึ่งในสมัยของพระองค์
เมื่อ เหล่าศิษย์หรือประชาชนมาฟังคำสอนจากพระองค์นั้น ไม่ได้มีการจดบันทึกไว้เหมือนดังสมัยนี้ดังนั้น คำอุปมาจึงช่วยให้ผู้ฟังจดจำคำสอนได้ง่ายขึ้น
และยังทำให้ผู้ฟังเห็นภาพและเข้าใจสิ่งที่พระองค์สื่อสารชัดเจนขึ้น
นอกจากนี้ เมื่อพระองค์ทรงสอนสาวกด้วยคำอุปมาสิ่งนี้ก็จะกระตุ้นให้เขาฝึกคิดใคร่ครวญถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำอุปมานั้นอีกด้วย
 
นอกจากพระองค์ทรงฝึกให้พวกเขาคิดวิเคราะห์แล้วนั้น
พระองค์ยังทรงสอนให้เขาประยุกต์ใช้
พระองค์ทรงสอนพระวจนะให้แก่สาวกของพระองค์
และทรงเป็นแบบอย่างในการทำพระราชกิจ
เหล่าสาวกอยู่กับพระองค์และมีประสบการณ์ร่วมกับพระเยซูคริสต์ในการรับใช้คน
ทั้งปวง เช่น การวางมือรักษาโรค การถูกข่มเหงจากคนที่เกลียดชัง
การเผชิญกับคนผีสิง เป็นต้น

 
2.สอนจากชีวิตที่เป็นแบบอย่าง
 
ในพระวจนะพระเจ้าก็ได้กล่าวไว้หลายข้อหลายตอน
ย้ำให้ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
เพราะคนมักจะทำตามในสิ่งที่เรากระทำมากกว่าสิ่งที่เราพูด
เหมือนข้อคิดที่กล่าวไว้ว่า "ชีวิตดังกว่าคำพูด"
 เมื่อพระองค์ทรงสอนศิษย์ของพระองค์เรื่องการถ่อมใจรับใช้คนทั้งปวง
พระองค์ทรงล้างเท้าสาวก(ยน.13:45) สาวกได้เห็นคำสอนของพระองค์ที่สำแดงออกเป็นวิถีชีวิตของพระองค์

 
3.สอนอย่างครบถ้วนสมดุล
 
ในการสอนนั้น เราจึงจำเป็นต้องสอนเขาอย่างครบถ้วนทั้ง 3 ด้านคือ ความรู้
คุณลักษณะ ชีวิต และทักษะ เพื่อจะส่งเสริมให้เขาประสบความสำเร็จได้สูงสุดตามศักยภาพของเขาพระเยซู คริสต์ทรงเป็นแบบอย่างในสอนศิษย์ของพระองค์อย่างครบถ้วนทั้ง 3ด้าน เราจึงควรเลียนแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ ในการสอนเพื่อเราจะสามารถถ่ายทอดคำสอนได้อย่างครบถ้วนทั้ง 3 ด้านดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นต้นแบบการสอน เราควรจะเป็นศิษย์ที่ ดีของพระองค์
เพื่อจะเป็นครูแบบพระองค์

 
ลูกา 6:40 ศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครู แต่ศิษย์ทุกคนที่ได้รับการฝึกสอนครบแล้ว
ก็จะเป็นเหมือนครูของตน
 

อ้างอิงใน : คริสตจักรวังธรรม ภาค 2 เชียงราย สภาคริสตจักรฯ

 

Links

ad
ad
ad
ad
 

Popular Posts

 

บทความไหว้ครู

             

ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้ 
ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล 
ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์ 
ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน 
ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด 
ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน 
ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร 
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน 
ครูคือผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์ 
ให้สูงสุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน 
ปลุกสำนึก สั่งสม อุดมการณ์ 
มีดวงมาน เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง 
ครูจึงเป็น นักสร้าง ผู้ยิ่งใหญ่ 
สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง 
สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง 
ขอมอบกลอนนี้มา เทิดทูนครู

 read more

 
Home | Gallery | Journal | Lyric | About Us | Contact Us

Designed by Kru Taro

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!