วันไหว้ครู
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 
 
 

ครูคือผู้สร้างชีวิต

   วริท  วิจิตรวรศาสตร์  ชั้น ป.6/8       


         ครู หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ในมุมมองของคนหลาย ๆ คนนั้น ต่างเปรียบความหมายของครูแตกต่างกันไป บางคนคิดว่าครูนั้นเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติ บางคนคิดว่าครูนั้นเปรียบเสมือนเรือจ้างที่พาเราข้ามฝั่งไปสู่จุดหมายและความสำเร็จ สำหรับผมในฐานะนักเรียนคนหนึ่ง ครูคือผู้สร้างสรรค์ชีวิตและตัวตนให้ผมครับ

         ในความคิดของผม ผมคิดว่าคุณครูเปรียบเสมือนช่างปั้นฝีมือเอกที่พร้อมจะสร้างสรรค์ ประติมากรรมที่มีชีวิตด้วยสองมือที่ยิ่งใหญ่ เด็กนักเรียนธรรมดาอย่างผมก็เปรียบได้กับดินเหนียวก้อนหนึ่งที่ถูกส่งมอบให้แก่ช่างปั้นผู้เชี่ยวชาญ จากดินเหนียวธรรมดา ๆ ถูกพิจารณาและขจัดเอาสิ่งสกปรกที่ปะปนออกให้หมดด้วยความรักและเอาใจใส่ เหมือนเมื่อผมเริ่มเข้ามาอยู่ในโรงเรียน คุณครูจะคอยดูแลเอาใจใส่ผม ช่วยชี้แนะว่าควรทำในสิ่งที่ดี ส่วนนิสัยและความประพฤติที่ไม่ดีจะต้องปรับปรุงแก้ไข คุณครูช่วยอบรมนิสัยและขัดเกลาจิตใจของผม ให้ผมรู้จักการให้ มีน้ำใจ และอ่อนโยน ซึ่งเปรียบเสมือนดินเหนียวที่ถูกนวดให้นุ่มจนได้ดินเหนียวเนื้อละเอียดพร้อมที่จะนำมาปั้น คุณครูสอนและหล่อหลอมให้ผมเป็นคนมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เคารพกฎเกณฑ์ในโรงเรียนและสังคม เปรียบเหมือนการขึ้นรูปงานประติมากรรมด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น ถ้ามีส่วนใดขาดก็ต่อเติมให้เต็ม และส่วนที่เกินก็กำจัดทิ้งไปเพื่อให้ได้รูปทรงที่สมบูรณ์เหมาะสม ส่วนการบรรจงวาดลวดลายและตกแต่งให้สวยงามนั้น เปรียบเสมือนคุณครูที่ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และจิตวิญญาณทั้งหมดของครู เพื่ออบรมสั่งสอนและถ่ายทอดวิชาความรู้ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ทำให้ผมเป็นคนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนที่มีคุณค่า และขั้นตอนสุดท้ายคือการอบด้วยความร้อนอุณหภูมิสูงซึ่งเปรียบได้กับการสอบ เพื่อให้รู้ถึงความรู้ความสามารถของผม ฝึกให้ผมรู้จักแก้ปัญหา และอดทนต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดที่คุณครูทำนั้นสร้างให้ผมเป็นประติมากรรมมีชีวิตที่มีคุณค่าสวยงามสมบูรณ์แบบ และแข็งแกร่ง พร้อมที่จะดำเนินชีวิตและฟันฝ่าอุปสรรคต่อไปในภายภาคหน้า

        ดังนั้นคุณครูทุกคน คือผู้สร้างสรรค์ ต่อเติมชีวิตให้แก่ศิษย์ ด้วยความรักอันบริสุทธิ์ที่มีต่อศิษย์ ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และจิตวิญญาณของความเป็นครูเพื่อสร้างให้เราเป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมควบคู่กัน ซึ่งผมระลึกอยู่เสมอว่า พระคุณของคุณครูยิ่งใหญ่มาก ผมขอตอบแทนพระคุณของคุณครูด้วยการประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม และสร้างประโยชน์ให้เกิดต่อสังคม และประเทศชาติตลอดไป ผมรักคุณครูทุกคนครับ

         

 

ขับร้องเพลงประสานเสียงเพื่อมอบแด่คุณครู โดย คณะนักร้อง BCC Glee Club

Clip

 

Links

ad
ad
ad
ad
 

Popular Posts

 

บทความไหว้ครู

             

ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้ 
ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล 
ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์ 
ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน 
ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด 
ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน 
ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร 
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน 
ครูคือผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์ 
ให้สูงสุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน 
ปลุกสำนึก สั่งสม อุดมการณ์ 
มีดวงมาน เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง 
ครูจึงเป็น นักสร้าง ผู้ยิ่งใหญ่ 
สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง 
สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง 
ขอมอบกลอนนี้มา เทิดทูนครู

 read more

 
Home | Gallery | Journal | Lyric | About Us | Contact Us

Designed by Kru Taro

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!